Цени на патарини во Република Македонија

 

 

Патарини во Република Македонија согласно со категоризацијата на моторни возила.

 

 

За утврдување на висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) за различните видови на возила, во зависност од видот на возилото, бројот на осовини и висината кај предната осовина, возилата се распоредуваат во пет категории:

Категоризација на моторни возила

I A Категорија I B Категорија II Категорија III Категорија IV Категорија
Моторни возила со карактеристики на мотоцикли (со две тркала). Возила со две осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри. Возила со три или повеќе осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри,возила со две осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри или пониска од 1,8 метри и возила со приколка со три или повеќе осовини и висина кај преднатаосовина пониска од 1,3 метри. Возила со три осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри и возила со две осовини и висина кај предната осовина иста или повисока од 1,8 метри. Возила со четири или повеќе осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри.

Висина на возилото кај предната осовина, се мери вертикално од коловозот до највисоката точка на возилото, над предната осовина.

Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) во денари на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува:

Патни делници

I A Категорија

I B Категорија

II Категорија

III Категорија

IV Категорија

Скопје – Петровец и обратно (Петровец) 20,00 МКД 40,00 МКД 50,00 МКД 100,00 МКД 150,00 МКД
Петровец – Велес и обратно (Сопот и Отовица) 50,00 МКД 80,00 МКД 120,00 МКД 220,00 МКД 330,00 МКД
Велес – Градско и обратно (Стоби) 40,00 МКД 60,00 МКД 100,00 МКД 180,00 МКД 260,00 МКД
Скопје – Миладиновци и обратно (Миладиновци) 20,00 МКД 40,00 МКД 60,00 МКД 100,00 МКД 150,00 МКД
Куманово – Миладиновци и обратно (Романовци) 40,00 МКД 60,00 МКД 80,00 МКД 150,00 МКД 220,00 МКД
Скопје – Тетово и обратно (Глумово и Желино) 20,00 МКД 40,00 МКД 60,00 МКД 110,00 МКД 160,00 МКД
Тетово – Гостивар и обратно (Тетово) 20,00 МКД 30,00 МКД 40,00 МКД 80,00 МКД 110,00 МКД
Тетово – Гостивар и обратно (Гостивар) 20,00 МКД 30,00 МКД 40,00 МКД 80,00 МКД 110,00 МКД

Во фаза на изградба се и патарините на следните делници:

Патни делници

I A Категорија

I B Категорија

II Категорија

III Категорија

IV Категорија

Градско – Демир Капија и обратно (Демир Капија) 50,00 МКД 80,00 МКД 130,00 МКД 230,00 МКД 340,00 МКД
Демир Капија – Гевгелија и обратно (Гевгелија) 60,00 МКД 100,00 МКД 160,00 МКД 290,00 МКД 430,00 МКД
Штип – Свети Николе и обратно (Кадрифаково) 30,00 МКД 50,00 МКД 80,00 МКД 150,00 МКД 220,00 МКД
Свети Николе – Миладиновци и обратно (Преод) 40,00 МКД 70,00 МКД 100,00 МКД 180,00 МКД 270,00 МКД
клучка Миравци – клучка Демир Капија (Миравци) 30,00 МКД 60,00 МКД 90,00 МКД 160,00 МКД 240,00 МКД
клучка Миравци – клучка Гевгелија (Миравци) 30,00 МКД 50,00 МКД 70,00 МКД 130,00 МКД 190,00 МКД
клучка Смоквица – клучка Гевгелија (Смоквица) 20,00 МКД 30,00 МКД 50,00 МКД 90,00 МКД 140,00 МКД
клучка Смоквица – клучка Демир Капија (Смоквица) 40,00 МКД 70,00 МКД 110,00 МКД 200,00 МКД 290,00 МКД