Технички преглед (постапка за регистрација)

Задолжителната проверка на техничката исправност на возилото (технички преглед) се извршува со цел да се провери и утврди техничката исправност на возилото за негово непречено и безбедно вклучување во јавниот патен сообраќај. Доколку со проверката се потвди дека резултатите од техничкиот преглед се позитивни и согласно важечките прописи, тогаш следува негова регистрација.

Техничкиoт преглед опфаќа проверка и контрола на техничка исправност на составните делови, самостојните технички единици и опремата на возилото, а се состои од следниве чекори:

 • Проверка на возната постројка и каросеријата односно самоносечката конструкција
 • Проверка на моторот и погонските уреди
 • Проверка на уредот за управување
 • Проверка на уредот за сопирање
 • Проверка на светлосните и светлосно-сигналните уреди
 • Проверка на контролните и сигнални уреди
 • Проверка на уредите што овозможуваат нормална видливост
 • Проверка на оските, тркалата и пневматиците
 • Проверка на уредот за давање на звучни сигнали
 • Проверка на уредот за испуштање на согорени гасови
 • Проверка на уредот за спојување на влечно и приклучно возило
 • Проверка на останати уреди, делови и ознаки на возилото
 • Проверка на опремата во возилото
 • Проверка на емисијата на издувни гасови
 • Проверка на бучавата што ја емитува возилото