Меѓународни акредитации

Aкредитации добиени од ИРУ Академија

• АДР основен курс
• АДР курс за цистерни
• Почетна обука за CPC за возачи во меѓународниот транспорт на товар
• Почетна обука за CPC за возачи во меѓународниот транспорт на патници
• Периодична обука за CPC за возачи во меѓународниот транспорт на товар
• Периодична обука за CPC за возачи во меѓународниот транспорт на патници
• Обука за CPC за Менаџери во меѓународниот транспорт на товар
• Обука за CPC за Менаџери во меѓународниот транспорт на патници
• Обука за Тахографи – Правила за часовите за возење и одмор
• Обука за безбеден натовар и обезбедување на стоката