Во рамките на своето делување Стопанската интересна заедница Македонија сообраќај АМЕРИТ врши голем број активности од интерес на своите членки. Поважни активности се следниве:

– Презентирање и актуелизирање на проблемите кои се од особена важност за јавниот патен сообраќај пред надлежните државни органи и организации во земјата; – Контакти и соработка со надлежните органи и организации во Р. Македонија и во странство заради разрешување на присутните актуелни проблеми;

– Континуирано ангажирање кај надлежните органи во Републиката за давање стручна помош при склучувањето на бројни билатерални спогодби од областа на сообраќајот во останатите држави во опкружувањето и други европски земји;

– Соработка со асоцијациите од јавниот патен сообраќај во другите држави.

Во областа на превозот на патници, за своите членки ги врши следниве работи:

– ги снабдува со потребните обрасци, превозни и други исправи, потребни за вршење на меѓународен и внатрешен превоз на патници;

– врши стручни работи во врска со усогласувањето и регистрацијата на возните редови во линискиот превоз на патници:

– обезбедување заедничка распоред за одржување на автобуските линии.

Во областа на превозот на стока, ги врши следните работи:

– ги снабдува членките со потребните обрасци, превозни и други исправи (ТИР-Карнети и др.), потребни за вршење меѓународен и внатрешен превоз на стока;

– ги информира за сите правила и измени во меѓународниот патен транспорт

Како членка на меѓународната унија за патен транспорт ИРУ од Женева, АМЕРИТ е асоцијација-гарант за вршење меѓународен транспорт на стока по системот ТИР, кој овозможува брз транспорт на стока без отварање и контролирање на камионите од страна на царинските власти.

– изнаоѓање, организација и реализација на масовни и поединечни превози во меѓународниот и внатрешниот превоз на стока;

– изготвување на договори и акти од областа на меѓународниот и внатрешниот превоз на стока.

Во рамките на Заедницата функционира и Центарот за обука, во кој се спроведуваат повеќе видови стручни обуки, и тоа: обука за добивање сертификат за професионална компетентност за управителите на транспортните компании, обука за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен транспорт, како и организирање на предавањата и испитите за АДР сертификати, како за возачи така и за советници. Од мај, 2011 година, Центарот за обука стана Акредитиран центар на ИРУ (ATI – Accredited Training Institute) за спроведување на обуки за користење на дигитални тахографи.

Покрај овие активности од областа на патничкиот и товарниот патен транспорт, асоцијацијата врши и други активности, како што е повраток на ДДВ од странство, проучување на прописи и стандарди во земјата и странство, изработка на посебни анализи и стручни елаборати во врска со тековното работење и развојот и сл.

СИЗ Македонија Сообраќај АМЕРИТ доби и јавно овластување за издавање на мемориски картички за дигитални тахографи.