АМЕРИТ како најстара транспортна асоцијација во РМ, го продолжува силниот развој во насока да биде што подостапна и на располагање 24 часа до патните превозници и транспортерите, корисници на нејзините услуги.