Корпоративни контакти/подружници

Кабинет на Управителот

Лефтер Андонов – Управител

andonov.lefter@amerit.org.mk

Александар Талевски

a.talevski@amerit.org.mk

тел. 070/222-762

Тодорка Делева – Раководител

todorka@amerit.org.mk

тел. 076/344-040

Елена Цветковска – Раководител

elena@amerit.org.mk

тел. 070/334-513

 

 

 

 

 

Сектор за правни и општи работи

 

Одделение за правни и општи работи

 

 

Одделение за мемориски картички – 02/3298-969

 

Референти

 

 

Сектор за финансии и сметководство

Елена Цветковска – Раководител на одделение за финансии и сметководство

elena@amerit.org.mk

тел. 070/334-513

Поврат на ДДВ

 

 

Сектор за комерција и развој

 

Центар за обука

Александар Талевски – Раководител на Центар за обука

a.talevski@amerit.org.mk

тел. 070/222-762

Обучувачи

 

Одделение за големи корисници

 

Стручен соработник за маркетинг

 

 

Сектор за транспорт и меѓународна соработка

 

 

Одделение за транспорт

 

Одделение за меѓународна соработка