Потребна документација за одобрување на возило

Потребни документи за добивање уверение за одобрување по  конвенција- ТИР

Барање за издавање на Уверение за одобрување на патно возило за превоз на стоки под царинска пломба на пропишан образец 01.30.ПЦ.004.01-ОБ.01.01.

Образец-Уверение за одобрување – (се пополнува во два примероци на латинично писмо)

Фотокопија од Лиценца за вршење на меѓународен превоз издадена од Министерство за транспорт и врски.

Четири фотографии од возилото (2+2) сликано дијагонално (на пр. предна лева и задна десна страна или предна десна и задна лева страна) со димензии 13см. Х 18см.

Уплатница на 350 денари на име административна такса.

Дата на поднесување барање: секој 1ви, 10ти, 20ти во месецот.