П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ, ОДГОВОРНОСТИТЕ И СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА СОВЕТНИКОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ, ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ И УВЕРЕНИЕТО ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА СОВЕТНИКОТ.

>>Превземи правилник.


П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ, ОДГОВОРНОСТИТЕ И СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ, ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗEЦOT НА СЕРТИФИКАТОТ И УВЕРЕНИЕТО ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ.

>>Превземи правилник.


ЗАКОН

ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

(Сл. весник на РМ 92/2007 од 24.07.2007)

Превземи закон.