ЛИСТА НА ПРЕВОЗНИЦИ КАЈ КОИ Е ИЗВРШЕНА ЗАМЕНА НА ЕКМТ ДОЗВОЛИ СО ВАЖНОСТ И ЗА РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

Лондон: сообраќајни прекини. Челзи насип. A102 Blackwall Tunnel Southbound
13/12/2017
Kонечна листа на распределени меѓународни транспортни дозволи за 2018 година
26/12/2017

ЛИСТА НА ПРЕВОЗНИЦИ КАЈ КОИ Е ИЗВРШЕНА ЗАМЕНА НА ЕКМТ ДОЗВОЛИ СО ВАЖНОСТ И ЗА РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

Согласно новонастаната состојба поради одлуката на Република Грција за намалување на бројот на ЕКМТ дозволи со важност и за Република Грција од 90 ЕКМТ дозволи на 60 ЕКМТ дозволи направена е измена на Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2018 година и истата е објавена во Службен весник на Република Македонија бр.184 од 15.12.2017 година.

Врз основа на измената на Планот објавена во  Службен весник на Република Македонија и добиени согласности од страна на 21 превозник, извршена е замена на 15 ЕКМТ дозволи со важност и за Република Грција за возила со Еуро 5 стандард со обични ЕКМТ дозволи за возила со Еуро 5 стандард и 15 ЕКМТ дозволи со важност и за Република Грција за возила со Еуро 6 стандард со обични ЕКМТ дозволи за возила со Еуро 6 стандард.

Направените измени кај овие ЕКМТ дозволи се наведени во табелата подолу, а останатите податоци објавени во прелиминарна распределба на 29.11.2017 година остануваат непроменети за сите превозници.

м.б на превозник Отстапува Добива Назив на превозник
5671671 Г6 O6 ФРУТАЛЕКС-ТРАНС КОМПАНИ
6249213 Г6 O6 ИНТЕР-ЕКСПРЕС
4981979 Г6 О6 ШТУЗ
4981979 Г5 О5 ШТУЗ
5488826 Г6 О6 ЛЕМЕКС ТРАНСПОРТ
5488826 Г5 О5 ЛЕМЕКС ТРАНСПОРТ
5488826 Г5 О5 ЛЕМЕКС ТРАНСПОРТ
6703020 Г6 О6 СТИЛ ЛОГИСТИК
5624789 Г6 О6 ДИЕМ-ТРАНСПОРТ
5624789 Г5 О5 ДИЕМ-ТРАНСПОРТ
6067530 Г6 О6 АТЛАНТИК-ТРАНС
4123395 Г6 О6 ПЕТРУШ-ТРАНС ТРИО
4650999 Г6 О6 ЕМША-ШПЕД
4650999 Г5 О5 ЕМША-ШПЕД
5885710 Г6 О6 ДЕУС БиБ
5885710 Г5 О5 ДЕУС БиБ
4408802 Г6 О6 ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
4408802 Г5 О5 ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
5550980 Г6 О6 БОМИ 10 ЛОГИСТИК
5900506 Г5 О5 РИВЕ ШПЕД
5900506 Г5 О5 РИВЕ ШПЕД
6391818 Г6 О6 ДЕЛТА ТРАНСПОРТ
6740804 Г5 О5 РИА КОМЕРЦ 1991
6429521 Г5 О5 ВИКМАР ТРАНСПОРТ
5148545 Г5 О5 МЕМ-ВОЧАР
4436857 Г5 О5 БОКИ
4436857 Г5 О5 БОКИ
4130405 Г6 О6 КАВ-КОМЕРЦ
4825608 Г5 О5 ОРКАН ИМПЕКС
4177100 Г6 О6 ЛИДО

ВАЖНА НАПОМЕНА

Ве известуваме дека поради изменетиот број на ЕКМТ дозволи со важност и за Република Грција сите спогодби/изјави за размени на ЕКМТ дозволите кои  претходно ги доставивте во писарницата на Министерството не важат, односно во текот на денешниот ден 21.12.2017 година до 16:30 часот преку писарницата на Министерството треба да доставите нови спогодби/изјави за размена на сите видови ЕКМТ дозволи, за истите да можат да бидат разгледани од страна на Комисијата и опфатени во конечната листа на ЕКМТ дозволите за 2018 година.